Wanneer is Ghusl niet nodig?

Vraag

Is Ghusl verplicht na natte dromen of moet je dit alleen doen na geslachtsgemeenschap? Wat zijn de andere voorwaarden wanneer een moslim Ghusl moet doen?

Samengevat antwoord

Ghusl is niet verplicht in de volgende gevallen:
 1. Elke keer dat iemand mensen gaat ontmoeten – Het is aanbevolen om Ghusl vooraf te doen.
 2. Bij het ondergaan van enige fysieke verandering.
 3. Voor sommige daden van aanbidding, zoals het doen van Ghusl bij het binnentreden van Ihram.

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Ghusl kan verplicht zijn, maar het kan ook sunnah zijn en aanbevolen. De geleerden (moge Allah genade met hen hebben) hebben alle gevallen beschreven en hun commentaar kan in drie categorieën worden verdeeld: 

Gevallen waarin Ghusl volgens consensus nodig is: 

 • Emissie van Maniy (sperma), ook al vindt dit niet via geslachtsgemeenschap plaats.

Er staat in Al-Mawsu`ah Al-Fiqhiyyah (31/195): 

“De juristen waren het er unaniem over eens dat de uitstoot van Maniy (sperma) een van de dingen is die Ghusl verplicht stellen. Geleerden vertelden dat er consensus bestond over dit. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen, of iemand slaapt of wakker is. Het basisprincipe hierover is de hadith van Abu Sa`id Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) volgens welke de Profeet ﷺ zei: “Water is voor water (dat wil zeggen, Ghusl moet gebeuren wanneer sperma wordt vrijgegeven).” (Overgeleverd door Muslim, 343). Wat dit betekent, zoals is verklaard door de geleerden (moge Allah hen genadig zijn), is dat het verplicht wordt om Ghusl met water te verrichten als er stromend water vrijkomt, dat wil zeggen sperma.” 

 • Het samenkomen van de twee besneden delen wanneer het eikel van de penis volledig in de vagina verdwijnt, zelfs als er geen ejaculatie plaatsvindt. 
 • Menstruatie en postpartumbloeding.

In Al-Mawsu`ah Al-Fiqhiyyah (31/204) staat:  

“De juristen waren het er unaniem over eens dat menstruatie en postpartumbloedingen tot de dingen behoren die Ghusl verplicht stellen. Ibn Al-Mundhir, Ibn Jarir, At-Tabari en anderen (moge Allah genade met hen hebben) vertelden dat er consensus bestond over dit punt. Het bewijs dat Ghusl vereist is na de menstruatie is het Vers waarin Allah Zegt (interpretatie van de betekenis): 

“Ze vragen je over de menstruatie. Zeg: dat is een Adha (een schadelijke zaak voor een man om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn vrouw terwijl zij haar menstruatie heeft), blijf daarom uit de buurt van vrouwen tijdens de menstruatie en ga niet naar hen toe totdat ze gereinigd zijn (van menstruatie en menstruatie). een bad hebben genomen). En wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, ga dan naar hen toe, zoals Allah voor jullie heeft bepaald.” [Al-Baqarah 2:222]” 

Gevallen waarin Ghusl niet vereist is volgens de consensus, maar wel wordt aanbevolen

 • Elke keer dat iemand mensen gaat ontmoeten, wordt het aanbevolen om vooraf Ghusl te doen.

Al-Baghawi (moge Allah hem genadig zijn) zei: 

“Het wordt aanbevolen voor degene die mensen wil ontmoeten om Ghusl te doen, zichzelf schoon te maken en zichzelf te parfumeren.” Dat omvat het doen van Ghusl op de twee ‘Eids’. Een geleerde zei (moge Allah hem genadig zijn) zei in Al-Majmu` (2/233): “Het wordt voor iedereen aanbevolen, volgens consensus, mannen, vrouwen en kinderen, omdat het deel uitmaakt van het dol zijn op zichzelf.” 

Dat omvat ook het doen van Ghusl vóór het zonsverduisteringsgebed, gebeden voor regen (Istisqa), het staan ​​in ‘Arafah , het doen van Ghusl in Al-Mash’ar Al-Haram, vóór het stenigen van de Djamarat op de dagen van Tashriq, en andere plaatsen waar mensen samenkomen  om daden van aanbidding te verrichten of komen bijeen volgens hun gebruiken. 

 • Wanneer u een fysieke verandering ondergaat.

Al-Muhamili (moge Allah hem genadig zijn) – die een Shafi’i-jurist was – zei: “Het wordt aanbevolen om Ghusl te doen elke keer dat iemand een fysieke verandering ondergaat.”  

De juristen verklaarden bijvoorbeeld dat het wordt aanbevolen voor degene die krankzinnig werd of bewusteloos raakte om Ghusl te doen wanneer hij herstelt, en om Ghusl te doen na het cuppen, na het betreden van de Hammam enzovoort, omdat de Ghusl alles zal verwijderen dat is geraakt op het lichaam en zal het in een natuurlijke staat herstellen.” (Zie Al-Majmu`, 2/235, 234) 

 • Voor sommige daden van aanbidding, zoals het doen van Ghusl bij het betreden van Ihram .

De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) verrichtte Ghusl voordat hij zijn Ihram-kleding aantrok. (Overgeleverd door At-Tirmidhi, 830) 

De juristen verklaarden dat het wordt aanbevolen om Ghusl te doen voor Tawaf Az-Ziyarah en Tawaf Al-Wada` (vaarwel Tawaf), en voor Laylat Al-Qadar. Toen Ibn ‘Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) Mekka binnenkwam, deed hij Ghusl, en hij zei dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) dat deed. (Overgeleverd door Al-Bukhaari, 1478 en Muslim, 1259)

Gevallen waarin geleerden van mening verschilden over de verplichting van Ghusl

 • Ghusl voor de overledene.

De meerderheid van de geleerden is van mening dat de dood een van de dingen is die Ghusl verplicht stellen, omdat de Profeet ﷺ tegen de vrouwen zei toen zijn dochter stierf: “Was haar drie keer of vijf keer of meer dan dat.” (Overgeleverd door Al-Bukhaari, 1253 en Muslim, 939) 

 • Ghusl na het wassen van de overledene.

De geleerden verschilden hierover van mening, gebaseerd op hun meningsverschillen over de Hadith die hierover werd overgeleverd. Er is overgeleverd van Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet ﷺ zei: “Degene die een dode persoon heeft gewassen, laat hem Ghusl doen.” (Overgeleverd door Ahmad, 2/454, Abu Dawud, 3161 en At-Tirmidhi, 993, die zeiden dat het een correcte Hadith is. Imam Ahmad zei in Masa’il Ahmad van Abu Dawud, 309: “Er is hierover geen Hadith bewezen”)  

Shaykh Ibn ‘Uthaymin (moge Allah hem genadig zijn) zei in Ash-Sharh Al-Mumti’ (1/411): “De correcte mening is dat het wordt aanbevolen .” 

 • Ghusl op vrijdag

An-Nawawi zei in Al-Majmu` (2/232): “Het wordt aanbevolen volgens de meerderheid, en sommige van de salaf beschouwden het als verplicht.”

De correcte mening is die welke werd begunstigd door Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn) in Al-Fataawa Al-Kubra (5/307): “Het is verplicht om Ghusl op vrijdag te doen voor iemand die zweterig is of een geur heeft die anderen kan storen.”

 • Wanneer een ongelovige moslim wordt

De Malikis en Hanbalis zijn van mening dat als een ongelovige moslim wordt, Ghusl vereist is, vanwege de overlevering overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat Thumamah ibn Athal (moge Allah tevreden met hem zijn) moslim werd. De Profeet ﷺ zei: “Breng hem naar de tuin van Banu die en die en zeg hem dat hij Ghusl moet doen.” En er is overgeleverd dat toen Qays ibn ‘Asim moslim werd, de Profeet ﷺ hem vertelde Ghusl te doen met water en lotusbladeren. En in de meeste gevallen zal de nieuwe moslim niet vrij zijn van Janabah (rituele onreinheid als gevolg van geslachtsgemeenschap), dus Ghusl is om die reden vereist.  

De Hanafi’s en Shafi’is zijn van mening dat het voor een ongelovige wordt aanbevolen om Ghusl te doen wanneer hij moslim wordt, zelfs als hij vrij is van Janabah, omdat veel mensen moslim zijn geworden en de Profeet ﷺ vertelde hen niet dat ze Ghusl moesten doen. Als een ongelovige moslim wordt terwijl hij zich in de staat Janabah bevindt, dan moet hij Ghusl verrichten. 

De geleerden zieden (moge Allah hen genadig zijn) zei: “Dit werd verklaard door Al-Shafi’i, en de meerderheid van onze metgezellen was het daarmee eens.”

Shaykh Ibn ‘Uthaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei in Ash-Sharh Al-Mumti` (1/379): “Om aan de veilige kant te blijven, dient hij Ghusl doen.”

En Allah weet het het beste.

Was this article helpful?

Gerelateerde Artikelen