Is Muziek Haram? Muziekinstrumenten in Islam

Vraag

Ik heb altijd gehoord dat muziek, zang en dans haram zijn in de Islam. Ik ging voor het eerst naar een bepaalde site en typte muziek in en er verschenen allemaal artikelen die zeiden dat muziek, dansen en zingen in de Islam halal is!
Ze zeiden “zolang de 2 geslachten niet dicht bij elkaar zijn en er niet gedronken wordt” etc. en ze hebben zelfs hadiths die proberen te bewijzen dat onze Profeet Mohammed dit goed vond!
Ik ben nu erg in de war… Kunt u alstublieft een volledige, gedetailleerde uitleg geven over de Islamitische uitspraak over muziek, zang en dans en wanneer het is toegestaan, als het überhaupt is toegestaan?

Samengevat antwoord

Muziekinstrumenten zijn Haram (verboden) in Islam door Allah en zelfs expliciet genoemd door de Profeet (ﷺ), ook hebben de directe studenten van de profeet (de Sahaba) en alle 4 grote geleerden het Haram (verboden) verklaard. Zie de bewijzen in het antwoord.

Antwoord

Bewijzen uit de Koran

Ayah 1 (Vers)

Allah (ﷻ) Zegt (betekenis):

“En van de mensheid is hij die nutteloze praatjes (d.w.z. muziek, zang) koopt om (mannen) te misleiden van het pad van Allah…”

[Koraan, Soerah Loeqmaan 31:6]

Uitleg van de directe studenten van de profeet (ﷺ):

Ibn ‘Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: dit betekent zingen. Mujahid (moge Allah hem genadig zijn) zei: dit betekent het bespelen van de trommel (tabl). (Bron: Tafsir al-Tabari, 21)

Ook zei ‘Abd-Allaah ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De daff is haraam, snaarinstrumenten zijn haraam, trommels zijn haraam en fluiten zijn haraam.” (Overgeleverd door al-Bayhaqi, 10/222)

Al-Hasan al-Basri (moge Allah hem genadig zijn, directe student van de directe studenten van de profeet ) zei: deze Ayah (Vers) werd geopenbaard betreffende zang en muziekinstrumenten (letterlijk: houtblazers). (Bron: Tafsir Ibn Kathir, 3/451)

De reden van openbaring van deze Vers? De directe student Abu Umamah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “Verkoop geen zingende slavinnen, koop ze niet en onderwijs ze niet. Er is niets goeds in deze handel, en hun prijs is haram. Met betrekking tot dit soort dingen werd de ayah geopenbaard (interpretatie van de betekenis): ‘En van de mensheid is hij die ijdele praat (dwz muziek, zang) koopt om (mannen) te misleiden van het pad van Allah…’ [Luqman 31:6] .” (Hasan hadieth, er zijn ook meningen dat deze hadith da’ief (zwak) is door overleveraar ‘Ali bin Yazid, Bron: Jami` at-Tirmidhi 1282, link: https://sunnah.com/tirmidhi:1282)

Ayah 2 (Vers)

Allah (ﷻ) Zegt (betekenis):

“[Allaah zei tegen Iblies:] En bedrieg hen geleidelijk degenen die je kunt onder hen met jouw stem (d.w.z. liedjes, muziek en elke andere oproep tot Allah’s ongehoorzaamheid)…”

[Koraan, Soerah al-Israa’ 17:64]

Uitleg van de directe studenten van de profeet (ﷺ):

Er is overgeleverd dat Mujahid (moge Allah hem genadig zijn) zei: “En bedrieg hen geleidelijk degenen die je onder hen kunt met jouw stem” – zijn stem [de stem van Iblies/Shaytaan] zingt en is vals.

Wat is de stem van iblies Shaytaan (Satan)?

Overgeleverd door ‘Aisha (de vrouw van de profeet): Abu Bakr (de vader van ‘Aisha) kwam naar mijn huis terwijl twee kleine Ansari-meisjes naast me de verhalen zongen van de Ansar over de Dag van Buath. En het waren geen zangers. Abu Bakr zei protesterend: “Muziekinstrumenten van Satan in het huis van de Boodschapper van Allah (ﷺ)!“…

De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: “De bel is een houten blaas muziekinstrument van Satan.”
Bron: Sahih Muslim 2114, link: https://sunnah.com/muslim:2114
Bron2: Sunan Abi Dawud 2556 [Classificatie: Sahih, door Al-Albani], link: https://sunnah.com/abudawud:2556

Inderdaad één van de stemmen van Shaytaan (Satan) zijn muziekinstrumenten, om ons af te leiden, en van deze wereld te houden, zodat we Allah niet gedenken (en dus niet genoegen hebben met de Koran).

Ayah 3 (Vers)

Allah (ﷻ) Zegt (betekenis):

“Verwonder jullie je dan over deze recitatie (de Koran)? En jullie lachen erom en huilen niet, verspillen van jullie (kostbare) leven aan tijdverdrijf en amusement (zang)” 

[Koran al-Najm 53:59-61]

Uitleg van de directe studenten van de profeet (ﷺ):

‘Ikrimah (moge Allah hem genadig zijn) zei: het is overgeleverd van Ibn ‘Abbas dat al-sumud [verbaal zelfstandig naamwoord van samidun, hier vertaald als “Je (kostbare) leven verspillen aan tijdverdrijf en amusement (zang)”] betekent ” zingen”, in het dialect van Himyar; je zou kunnen zeggen: “Ismidi lana” [‘zing voor ons’ – van dezelfde stam als samidun/sumud] wat ‘ghaniy’ betekent [zingen]. En hij zei (moge Allah hem genadig zijn): Toen zij [de kuffar] de koran hoorden, zongen ze, en toen werd deze ayah geopenbaard.


Bewijzen uit de Soennah

Hadith 1 (Overlevering)

De Profeet (ﷺ) zei:

Onder mijn volgelingen zullen er mensen zijn die illegale geslachtsgemeenschap, het dragen van zijde, het drinken van alcoholische dranken, en het gebruik van muziekinstrumenten als geoorloofd beschouwen. En er zullen mensen zijn die aan de kant van een berg zullen verblijven en ’s avonds zal hun herder met hun schapen naar hen toe komen en ze om iets vragen, maar ze zullen tegen hem zeggen: ‘Keer morgen bij ons terug.’ Allah zal hen ’s nachts vernietigen en de berg op hen laten vallen, en Hij zal de rest van hen veranderen in apen en varkens en zij zullen zo blijven tot de Dag der Opstanding.”

[Sunnah: Sahih al-Bukhari 5590 Link: https://sunnah.com/bukhari:5590]

Uitleg van Sheikh Al-Albaani (grote geleerde): “Deze hadith geeft op twee manieren aan dat muziekinstrumenten en plezier in het luisteren naar muziek haraam zijn. De eerste is het feit dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “[zij] staan toe”, wat duidelijk aangeeft dat de genoemde dingen, inclusief muziekinstrumenten, haraam zijn volgens de shari’ah, maar die mensen zullen hen toestaan. De tweede is het feit dat muziekinstrumenten worden genoemd naast dingen waarvan bekend is dat ze haraam zijn, d.w.z. zinaa en alcohol: als ze (muziekinstrumenten) niet Haraam waren, waarom zouden ze dan naast deze dingen worden vermeld?” (overgenomen van al-Silsilah al-Saheehah door al-Albaani, 1/140-141)

Hadith 2 (Overlevering)

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Als mijn natie vijf praktijken aanneemt, is hun vernietiging onvermijdelijk: wanneer ze elkaar openlijk vervloeken, ze zijde dragen, de muziekinstrumenten oppakken, wijn drinken, en mannen tevreden zijn met mannen en vrouwen zijn tevreden met vrouwen.”

[Sunnah: Shu’ab al-Imān 5084,
Classificatie: Hasan li ghayrihi (redelijk, vanwege extern bewijs) volgens Al-Albani, Link: https://www.abuaminaelias.com/dailyhadithonline/2020/09/27/ummah-endangered-by-five/]

Bewijzen van de Grote Geleerden

Imaam aboe Hanifa en zijn studenten

De Madhab van Imam Abu Hanifa is een van de meest kritische en heeft de hardste citaten over muziek. Imam Abu Hanifa’s studenten verklaarden muziekinstrumenten duidelijk haram en iedereen die ernaar luistert wordt beschouwd als een fasiq wiens getuigenis niet wordt geaccepteerd.

“Alle muziekinstrumenten zijn haram.” (Bron: Ibn Abidin, 6/348)

Sommigen gingen verder met te zeggen dat het luisteren naar muziek fisq (dwalen) is en ervan genieten is Kufr (ongeloof). Belangrijk: Ze gebruikten zwakke hadith om die bewering (van Kufr) te ondersteunen (dus neem dit niet aan).

Ze zeiden ook dat men ernaar moet streven er niet naar te luisteren als hij er langs loopt of als het in de buurt is.

Qadie Abu Yusuf, een van Abu Hanifa’s beroemdste studenten, zei: “Een huis waar muziek uit wordt gehoord, kan zonder toestemming worden overvallen, omdat het verordineren van het goede en het verbieden van het kwade een fardh (verplichting) is, en als we toestemming nodig hebben om in een dergelijke situatie binnen te komen, dan zouden mensen niet in staat zijn om de fardh (verplichting) van het verbieden van het kwaad uit te voeren.” (Bron: Bron: al-Kaashif fi Bayaan Hukm al-Ghinaa’ wal-Ma`aazif 58)

Imaam Malik en zijn studenten/prominentes

Imam Malik (rahimahu Allah) werd gevraagd over degenen die drums en fluit spelen en degenen die ervan genieten om ernaar te luisteren als iemand voorbij komt.

Hij zei dat men moet opstaan en weggaan, tenzij hij zit voor iets uiterst dringends of niet kan opstaan. Als hij het op zijn pad hoort, moet hij achteruit of vooruit gaan.

Hij zei dat muziek iets is dat de fusooq (dwalen) doen.

Ibn Abdal Bar (rahimahu Allah) zei dat geleerden het er bij consensus over eens zijn over de kwestie van riba, dat de bruidsschat van de prostitutie een betaling is voor het huilen over de doden, waarzeggers die beweren het onvoorziene te kennen en nieuws van de lucht, muziekinstrumenten, en al het onrechtmatige spel.

Imaam Shafi’i en zijn studenten/prominentes

Ibn Hajar al-Haythami. Hij vertelde dat een van de discipelen van Ash-Shafi, Al-Harith Al-Muhasibi (overleden 243 H) zei: “Lied is haram, net zoals het karkas (maytah) is.”

Imaam Ahmad ibn Hanbal en zijn studenten

De zoon van Imam Ahmad, Abdullah, vroeg zijn vader naar muziek. Zijn vader zei: “Er groeit hypocrisie in het hart en ik heb er een hekel aan.” En toen zei hij de citaat van Imam Maliks dat alleen fusooq (dwalenden) het doen.

Ibn Qudamah, die wordt beschouwd als een van de grootste imam van de Hanbali Madhab, zei: “Muziekinstrumenten zijn Haram zoals gitaar, trompetten, fluiten, drums enzovoort. Wie er ook naar blijft luisteren, zijn getuigenis wordt verworpen.
En dan gaat hij verder met te zeggen: “Als iemand naar een bruiloft gaat waar een verbod geldt, zoals een muziekinstrument of alcohol, en het kwaad kan verbieden, dan moet hij dat doen, anders zou hij niet aanwezig moeten zijn.”

Bewijzen van andere grote geleerden

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De mening van de vier Imaams is dat alle soorten muziekinstrumenten haraam zijn. Het is overgeleverd in Saheeh al-Bukhaari en elders dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei dat er onder zijn Oemmah mensen zouden zijn die zinaa, zijde, alcohol en muziekinstrumenten zouden toestaan, en hij zei dat ze veranderd worden in apen en varkens… Geen van de volgelingen van de imaams noemde enig geschil over de kwestie van muziek. (al-Majmoo’, 11/576).

Al-Albaani (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De vier madhhabs zijn het erover eens dat alle muziekinstrumenten haraam zijn.” (al-Saheehah, 1/145).


Conclusie

Muziekinstrumenten zijn Haram (verboden) in Islam. Er is alleen één uitzondering en dat is de muziekinstrument daff dit is alleen voor de dames bij ‘eid (feestdagen), meer te lezen in vervolg artikel).

En Allah weet het het beste. Moge Allah Zijn Boodschapper zegenen en vrede schenken die het pad van de gelovigen duidelijk heeft gemaakt, en zijn Metgezellen en degenen die hen in waarheid volgen tot de Dag des Oordeels.

Da’wah plaatjes/videos (voor uw verhaal)

Waarom zijn muziekinstrumenten Haram?

Download & deel!

Verbod op muziekinstrumenten bij alle grote geleerden.

Was this article helpful?