Is hijab verplicht in de Islam?

Vraag

Is hijab verplicht of iets extra? Als het verplicht is, is het dan alleen verplicht voor aantrekkelijke en mooie vrouwen of voor alle moslimvrouwen?

Samengevat antwoord

De Hijab is verplicht voor alle moslimvrouwen die de puberteit hebben bereikt. Van veel vrouwen van de Muhajirin en Ansar was bekend dat ze gezegend waren met schoonheid, maar niemand dacht dat deze uitspraak alleen op hen van toepassing was en niet op andere vrouwen.

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Is hijab verplicht in de islam?

De hijab is verplicht voor alle moslimvrouwen die de puberteit hebben bereikt. In het antwoord op vraag nr. 12525 vindt u een verklaring dat het gezicht ‘awrah’ is. Het bewijs dat het verplicht is dit te vermelden hebben wij al aangehaald in het antwoord op vraag nr. 21134  en  21536 . In het antwoord op vraag nr. 11774  vindt u gedetailleerd bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de hijab verplicht is voor alle vrouwen. Deze algemene verplichting wordt aangegeven door het Vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis): 

“O Profeet! Vertel uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen van de gelovigen om hun mantels (sluiers) over hun hele lichaam te trekken (dat wil zeggen zichzelf volledig af te schermen behalve de ogen of één oog om de weg te zien). Dat zou beter zijn, dat ze bekend zouden staan ​​(als vrije respectabele vrouwen) om niet geïrriteerd te raken. En Allah is altijd Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”

[Koran 33:59]

De vrouwen van de Muhajirin en Ansar gehoorzaamden dat bevel. 

‘Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “Moge Allah genade hebben met de eerste Muhajir-vrouwen. Toen Allah de woorden openbaarde ‘en hun sluiers over Juyubihinna (dwz hun lichamen, gezichten, nekken en boezems) te trekken’ [al-Nur 24:31] scheurden ze hun schorten en bedekten hun gezichten (ikhtamarna) ermee.’

[Sahih al-Bukhari, 4480; en Sunan Abu Dawud, 4102]

Wat wordt bedoeld met ikhtamarna is het bedekken van het gezicht, zoals al-Hafiz Ibn Hajar heeft verklaard in al-Fath, 8/490. 

Er is overgeleverd dat Umm Salamah zei:

“Toen de woorden ’trek hun mantels (sluiers) over hun hele lichaam’ werden geopenbaard, gingen de vrouwen van de Ansar naar buiten alsof er kraaien op hun hoofd zaten vanwege de manier waarop ze zichzelf bedekten.”

[Sunan Abu Dawud, 4101; geclassificeerd als sahih door Shaykh al-Albani in Sahih Abu Dawud]

Is hijab alleen voor mooie vrouwen?

Ongetwijfeld stond bekend dat veel van de vrouwen van de Muhajirin en Ansar gezegend waren met schoonheid, maar niemand dacht dat deze uitspraak alleen op hen van toepassing was en niet op anderen. 

Deze ahadith laten zien dat de vrouwen van de Muhajirin en Ansar het bevel gehoorzaamden om hun gezicht te bedekken en dat zij niet begrepen dat het gebod alleen van toepassing was op degenen die mooi waren.  

De geleerden hebben uitgelegd dat deze uitspraak een algemene betekenis heeft en op alle vrouwen van toepassing is. 

In zijn commentaar op het vers. ‘trek hun mantels (sluiers) over hun hele lichaam’ zei al-Jassas al-Hanafi (moge Allah hem genadig zijn): 

“Dit vers geeft aan dat jonge vrouwen wordt geboden hun gezicht te bedekken in het bijzijn van vreemden (niet-mahram-mannen) en bescheiden te zijn als ze naar buiten gaan, zodat mensen met wantrouwige geesten hun hoop niet wekken als ze hen zien.” (Ahkam al-Koran, 5/245)

Ibn Jazi al-Kalbi al-Maliki (moge Allah hem genadig zijn) zei: 

“De Arabische vrouwen ontblootten hun gezicht zoals slavinnen dat doen, wat een uitnodiging was voor mannen om naar hen te kijken. Dus beval Allah hen om zichzelf te bedekken met hun jilbabs en hun gezichten ermee te bedekken.” (Al-Tas-hil li ‘Uloom al-Tanzil, 3/144) 

Shaykh al-Islam ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is niet toegestaan ​​voor vrouwen om hun gezicht te laten zien waar niet-mahrams zijn. De mensen met gezag moeten het goed voorschrijven en dit kwaad en andere kwaden verbieden. Iedereen die niet gehoorzaamt, moet daarvoor gestraft worden op een manier die hem ervan weerhoudt (het opnieuw te doen).” (Majmu’ al-Fatawa, 24/382)

Al-Suyuti (moge Allah hem genadig zijn) zei: 

“Dit is het vers van de hijab dat op alle vrouwen van toepassing is en laat zien dat zij verplicht zijn hun hoofd en gezicht te bedekken.” (‘Awn al-Ma’bud, 11/106)

En Allah weet het beste.

Was this article helpful?

Gerelateerde Artikelen