Waarom Vasten Moslims?

Vraag

Ik woon in Engeland en veel niet-moslims vragen mij vaak: waarom vasten moslims? Ik weet dat ik dit antwoord zou moeten weten, maar ik weet niet wat ik precies moet zeggen. Wat moet ik als antwoord geven?

Samengevat antwoord

Moslims vasten de maand Ramadan omdat Allah hen dat heeft opgedragen. Daarom aanbidden moslims Allah door middel van het vasten dat geliefd is bij Allah en dat Hij ons heeft opgelegd.

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Waarom vasten moslims tijdens de Ramadan?

Wij moslims vasten de maand Ramadan omdat Allah ons dit heeft opgedragen. 

Allah Zegt (interpretatie van de betekenis): 

“O jullie die geloven! Het observeren van As-Sawm (het vasten) is voor jou voorgeschreven, net zoals het voor degenen vóór jou is voorgeschreven, zodat jij Al-Muttaqun (Godvrezend) kunt worden.” [al-Baqarah 2:183]

Dus wij aanbidden Allah door deze daad van aanbidding te verrichten die geliefd is bij Allah en die Hij ons heeft opgedragen. 

De gelovigen haasten zich om de geboden van Allah en Zijn Boodschapper ﷺ te gehoorzamen, in gehoorzaamheid aan Zijn woorden (interpretatie van de betekenis): 

“De enige uitspraak van de trouwe gelovigen, wanneer zij tot Allah (Zijn Woorden, de Koran) en Zijn Boodschapper worden geroepen om tussen hen te oordelen, is dat zij zeggen: ‘Wij horen en wij gehoorzamen.’ En dat zijn de succesvollen (die voor altijd in het paradijs zullen leven).” [al-Nur 24:51] 

“Het is niet voor een gelovige, man of vrouw, dat wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben verordend, zij enige optie zouden moeten hebben in hun beslissing. En wie Allah en Zijn boodschapper ongehoorzaam is, is inderdaad in een duidelijke fout beland.” [al-Ahzab 33:36]

Vanuit Zijn wijsheid heeft Allah verschillende vormen aan daden van aanbidding voorgeschreven

“Het is door Zijn wijsheid dat Allah verschillende vormen aan daden van aanbidding heeft voorgeschreven om mensen te testen met betrekking tot hoe zij al deze geboden zullen gehoorzamen. Zullen ze er alleen voor kiezen om datgene te doen wat bij hen past of zullen ze datgene doen wat Allah tevreden stelt? Als we nadenken over de vijf daden van aanbidding: geloofsgetuigenis, gebed, zakaat, vasten en bedevaart, zullen we zien dat sommige daarvan puur fysiek zijn, andere puur financieel en sommige beide, zodat de vrek zich onderscheidt van de vrijgevig. Voor sommige mensen kan het gemakkelijk zijn om duizend rak’ahs te bidden, maar geen enkele dirham te geven, voor anderen kan het gemakkelijk zijn om duizend dirham te geven, maar geen enkele rak’ah te bidden. Dus de Islam begon verschillende vormen aan daden van aanbidding voor te schrijven om te bepalen wie zal volgen in wie gehoorzaam zal zijn aan het bevel van Allah en wie slechts datgene zal volgen wat hem persoonlijk uitkomt. 

Het gebed is bijvoorbeeld een puur fysieke handeling, maar de vereisten ervan vereisen enige uitgaven, zoals het water voor de wudu en kleding om de ‘awrah’ te bedekken. Deze maken geen deel uit van het gebed, maar zijn wel de vereisten. 

Zakaat is puur financieel, maar fysieke handelingen zijn vereist om deze plicht te vervullen, zoals het berekenen van iemands rijkdom en het overdragen van de zakaat aan de armen en behoeftigen. Deze maken geen deel uit van de zakaat, maar zijn wel de vereisten.   

De hadj (bedevaart) omvat het uitgeven van rijkdom en fysieke activiteiten, behalve voor de mensen van Mekka die misschien geen geld nodig hebben, maar dat zijn er maar heel weinig vergeleken met degenen die in Mekka wonen. 

Jihad omwille van Allah kan zowel geld als fysieke inspanning vergen. Een persoon kan geld uitgeven omwille van Allah en niet vechten, of hij kan gaan vechten maar geen geld uitgeven. 

Er zijn twee soorten bevelen : Bevelen om afstand te houden van verleidelijke neigingen waartoe de mens geneigd is, en bevelen om kostbare dingen uit te geven.

Het zich afstand houden  van zaken waar men van geliefd is, houdt ook vasten in, en het uitgeven van dingen waar men van geliefd is, houdt ook de zakaat in. Rijkdom is iets waarvan gehouden wordt en niemand geeft de rijkdom uit waar hij van houdt, behalve aan iets waar nog meer van gehouden wordt. 

Hetzelfde geldt voor het onthouden van dingen waar we van houden, want een persoon kan graag duizend dirhams uitgeven, maar niet één dag vasten, of omgekeerd.”

Bron: (Shaykh Ibn ‘Uthaymin, al-Sharh al-Mumti’, 6/190) 

Wijsheid van het voorschrijven van vasten in de islam

Shaykh Ibn ‘Uthaymin werd gevraagd naar de reden waarom het vasten werd voorgeschreven? 

Hij antwoorde: 

Als we de woorden van Allah lezen (interpretatie van de betekenis): 

“O jullie die geloven! Het observeren van As-Sawm (het vasten) is voor jou voorgeschreven, net zoals het voor degenen vóór jou is voorgeschreven, zodat jij Al-Muttaqun (vroom) kunt worden.” [al-Baqarah 2:183] 

We zullen de redenen weten waarom het vasten werd voorgeschreven, namelijk taqwa (vroomheid) en onderwerping aan Allah. Taqwa betekent het opgeven van zaken die verboden zijn en omvat in het algemeen zowel het doen wat geboden is als het zich onthouden van wat verboden is. De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Degene die valse spraak en ernaar handelt en beledigende uitspraken en gedrag niet opgeeft, Allah heeft er geen behoefte aan dat hij zijn eten en drinken opgeeft.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 6057( Zie ook vragen nr.  37658  en  37989. ) 

Dingen die je moet vermijden tijdens het vasten

Op basis hiervan is het belangrijk dat degene die vast, religieuze plichten vervult en haram zaken in woord en daad vermijdt. Hij mag dus niet over mensen roddelen, leugens vertellen, kwaadwillige roddels onder hen verspreiden of zich bezighouden met verboden transacties. Hij moet alle verboden zaken vermijden. 

Als iemand dat een hele maand doet, zal de rest van het jaar goed verlopen, maar helaas is er in het geval van veel van degenen die vasten geen verschil tussen een dag waarop ze vasten en een dag waarop ze niet vasten. Ze gedragen zich zoals ze gewoonlijk doen, waarbij ze verplichte plichten verwaarlozen en verboden dingen doen. Je ziet niet de waardigheid die je van de vastende persoon mag verwachten. Deze daden maken het vasten niet ongeldig, maar doen wel afbreuk aan de beloning ervan en kunnen de beloning geheel tenietdoen. (Fatawa Arkan al-Islam, p. 451)

En Allah weet het het beste.

Was this article helpful?