Bewijs dat Allah verheven is, hoog boven Zijn schepping en boven de hemelen

Vraag

Sommige mensen zeggen dat Allah boven de hemelen is (volgens een van de verzen van de Koran), en sommige geleerden zeggen dat Allah zonder plaats bestaat, aangezien alleen de schepping de eigenschap heeft een plaats nodig te hebben en we kennen de ayah “Laysa-ka-mithli-he-shay” – (waaruit blijkt dat Allah niet op Zijn schepping lijkt); is Hij overal, bestaand zonder plaats, of boven de hemelen?

Samengevat antwoord

Allah is boven Zijn schepping en boven de hemelen, verheven. Dit is ondersteund door bewijzen uit de Koran, Soennah, geleerdenconsensus, logica, en menselijk instinct. Dit weerlegt de opvatting dat Allah zonder plaats bestaat of overal aanwezig is, door te benadrukken dat hoogheid en verhevenheid unieke attributen van Allah zijn.

Antwoord

Allah zij geprezen.

De mensen van Sunnah en Jama’ah (aanhangers van de profetische weg) geloven dat Allah verheven is boven Zijn schepping vanwege het bewijs van de Koran, Soennah (profetische overleveringen), consensus van de geleerden, gezond verstand en het aangeboren instinct van de mens (fitrah).

Bewijzen uit de Koran

(1) De Koran beschrijft de “verhevenheid” of “hoogheid” van Allah op verschillende manieren, als het Zijn van hoog en boven, en door te beschrijven hoe dingen van Hem neerdalen en naar Hem toe omhoog gaan (stijgen), en door te verklaren dat Hij boven de hemel is. Bijvoorbeeld (interpretaties van de betekenis):

(Hoogheid):

“…en Hij is de Hoogste, de Grootste.” [2:255]

“Verheerlijk de Naam van uw Heer, de Allerhoogste.” [87:1]

(Boven):

“En Hij is de Onweerstaanbare, boven Zijn dienaren …” [6:18]

“Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat hun bevolen wordt.” [16:50]

(Dingen die van Hem neerdalen):

“Hij regelt (elke) zaak vanuit de hemel naar de aarde … ” [32:5]

“Voorwaar, Wij zijn het Die de Dhikr (d.w.z. de Koran) hebben neergezonden …” [15:9]

(Dingen die naar Hem opgaan):

“… Tot Hem stijgen (alle) goede woorden op en de rechtvaardige daden verheffen het …” [35:10]

“De engelen en de Rooh (Jibreel) stijgen tot Hem op …” [70:4]

(Allah is boven de hemel):

“Voelen jullie je er veilig voor dat Hij Die boven de hemel is, de aarde niet met jullie zal doen verzinken …?” [67:16]

Bewijzen uit de Sunnah

(2) De Sunnah: Vele overleveringen zijn “mutawatir” overgeleverd (d.w.z. met een groot aantal overleveraars in elk stadium van de isnad/ketting, zodanig dat het onmogelijk is dat ze het allemaal eens waren over een leugen) van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), waarin zijn woorden en daden worden beschreven en zaken waarvan hij de goedkeuring gaf. Bijvoorbeeld, hij zou zeggen “Subhana Rabbi al-A’la (Glorie zij mijn Heer de Hoogste)” in sujood (prostratie), en in sommige ahadieth (overleveringen) zou hij hebben gezegd “Bij Allah Die boven de Troon is.”

Onder zijn daden is het gebaar van omhoog wijzen met zijn vinger, toen hij de mensen in de grootste bijeenkomst aansprak, op de dag van ‘Arafah tijdens zijn Afscheidsbedevaart. Hij vroeg het volk: “Heb ik de boodschap niet overgebracht?” en zij zeiden: “Ja!” Hij vroeg nogmaals: “Heb ik de boodschap niet overgebracht?” en zij zeiden: “Ja!” Hij vroeg een derde keer: “Heb ik de boodschap niet overgebracht?” en zij zeiden: “Ja!” Telkens zei hij: “O Allah, wees getuige!” – Wijzend naar de hemel en daarna naar de mensen. Hij hief ook altijd zijn handen naar de hemel als hij du’a (smeekbede) verrichtte, zoals in vele ahadeeth wordt gemeld. Dit is een bewijs via zijn handelingen dat Allah verheven en hoog is.

Een voorbeeld van een goedkeuring van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) die aangeeft dat Allah verheven en hoog is, is de hadieth (overlevering) over de jonge slavin, tegen wie de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “Waar is Allah?” Zij zei: “Boven de hemel.” Hij vroeg: “Wie ben ik?” Zij zei: “De boodschapper van Allah.” Dus zei hij tegen haar meester: “Laat haar vrij, want zij is een gelovige.”

Dit jonge meisje was ongeschoold, zoals velen, en ze was een slavin, maar ze wist dat haar Heer boven de hemel is. Sommige misleide mensen ontkennen dat Allah boven de hemel is en zeggen: “Hij is noch boven noch beneden, noch rechts noch links. Hij is overal!”.

Consensus van de Geleerden

(3) De consensus van de geleerden: De salaf (vrome voorgangers) waren het erover eens dat Allah boven de hemel is, zoals wordt gerapporteerd door geleerden zoals al-Dhahabi, moge Allah hem genadig zijn, in zijn boek Al-‘Aluw li’l-‘Aliy al-Ghaffar.

Logica (Verstand)

(4) Gezond verstand: Hoogheid is een kwaliteit die in de hoofden van de mensen geassocieerd wordt met perfectie. Als dit het geval is, dan moet het worden toegeschreven aan Allah, omdat elke absolute perfectie aan Hem moet worden toegeschreven.

Fitrah

(5) Het aangeboren instinct van de mens (fitrah). Er mag geen twijfel over bestaan dat de mens instinctief weet dat Allah boven de hemel is. Wanneer iemand iets overweldigends overkomt, en hij zich tot Allah wendt voor hulp, kijkt hij naar de hemel en niet in een andere richting. Maar het is vreemd dat degenen die ontkennen dat Allah boven Zijn schepping staat, toch hun handen in smeekbede opheffen naar geen andere richting dan naar de hemel.

Zelfs Farao, de vijand van Allah die met Môesa (vrede zij met hem) over zijn Heer twistte, zei tegen zijn minister Haman (interpretatie van de betekenis):

“O Haman! Bouw voor mij een toren opdat ik op de wegen, – de wegen van de hemel, kan komen en ik de god van Môesa kan aanschouwen …” [40:36-37].

Hij wist in zijn hart dat Allah echt is, zoals Hij zegt: “En zij geloofden hen (die ayat/tekens) ten onrechte en arrogant, hoewel hun eigen zelven ervan overtuigd waren …” [27:14].

Dit zijn een paar van de aanwijzingen dat Allah boven de hemel staat; dit bewijs komt uit de Koran, de Soennah, de consensus van de geleerden, het gezond verstand, het eigen instinct van de mens en zelfs de woorden van de niet-moslims.

Wij vragen Allah om ons naar de waarheid te leiden.

En Allah weet het het beste.

Was this article helpful?